Bedankt voor uw bezoek aan één van onze digitale diensten (app, platform, etc.) Uw privacy is belangrijk voor ons en we zetten ons in om ervoor te zorgen dat onze gegevensbescherming voldoet aan de toepasselijke Europese en lokale nationale regelgeving inzake gegevensbescherming.

Deze Privacyverklaring geeft informatie over hoe Ferring B. V. (“Ferring”) uw persoonsgegevens verzamelt, bewaart en verwerkt, en beschrijft de manieren waarop wij ervoor zullen zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op deze digitale dienst, dus als u een andere dienst bezoekt die gerelateerd is aan of aanbevolen wordt door Ferring, raadpleeg dan de privacyverklaring op die betreffende dienst.

De volgende onderwerpen komen in deze verklaring achtereenvolgens aanbod:

 1. Wat zijn persoonsgegevens?
 2. Wie kan worden beschouwd als een betrokkene
 3. Categorieën van persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt
 4. Hoe Ferring uw persoonsgegevens kan gebruiken
 5. Cookies
 6. Bewaring van persoonsgegevens
 7. Uw rechten
 8. Hoe Ferring uw persoonsgegevens kan doorgeven of delen
 9. Links naar andere diensten
 10. Informatie over veiligheid
 11. Kinderen
 12. Wijzigingen
 13. Hoe kunt u contact met ons opnemen

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Het kan gaan om naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres of andere informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Wie kan als betrokkene worden beschouwd?

Een betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon over wie persoonsgegevens worden verwerkt. Indien u nog geen betrokkene van Ferring bent, kunnen er zich tijdens uw bezoek aan deze dienst mogelijkheden voordoen waarbij u vrijwillig persoonsgegevens verstrekt, en dus betrokkene wordt. Ferring zal tijdens uw bezoek aan deze dienst alleen persoonsgegevens van u verzamelen als en wanneer u deze vrijwillig verstrekt.

Categorieën van persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt.

Tijdens uw bezoek aan deze digitale service verwerkt Ferring de volgende persoonsgegevens van u: browsing tijd, IP-adres, netwerk interactie geschiedenis, service geschiedenis. Voor nadere cookie-informatie lees verder onder “Cookies”.

Hoe Ferring uw persoonlijke gegevens kan gebruiken.

Ferring, zal uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een wettelijke grondslag voor is, en als dat nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld. De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens zal afhangen van het doel waarvoor de gegevens werden verzameld, zoals hieronder beschreven:

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt indien dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen bij het nastreven of vervullen van de volgende doeleinden:

– om u te antwoorden met betrekking tot een vraag in de volgende categorieën: media; partnerschappen; ontwikkeling van zakelijke relatie; en alle andere algemene vragen;

– om vragen te verwerken en te beantwoorden met betrekking tot gegevensbescherming en uw privacyrechten

– om gemelde gevallen te verwerken en te beoordelen op mogelijk wangedrag en/of schending van de Ferring Filosofie en andere toepasselijke beleidsregels en SOP’s;

– om sollicitaties voor huidige vacatures te verwerken en/of ongevraagde sollicitaties te accepteren

– om een samenwerkingsverzoek te verwerken en hierop te reageren; of

– om onze dienstverlening te verbeteren

Ferring acht het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden op basis van gerechtvaardigde belangen om ervoor te zorgen dat vragen, verzoeken, sollicitaties en rapporten tijdig worden verwerkt in overeenstemming met de verwachtingen van gebruikers, het beleid en de toepasselijke wetgeving, terwijl tegelijkertijd voldoende rekening wordt gehouden met uw rechten. Daarnaast kunt u meer informatie krijgen over de legitieme belangenafwegingstoets die Ferring heeft uitgevoerd.

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals:

– om te voldoen aan wetten binnen of buiten het land waar u woont; of

– om te voldoen aan een juridisch proces of in antwoord op een gerechtelijk bevel om bepaalde persoonsgegevens te produceren.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor het specifieke doel waarvoor zij zijn verzameld en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen en/of zonder de vereiste toestemming te verkrijgen.

Cookies

Wanneer u deze dienst bezoekt, kunnen gegevens over uw gebruik van de dienst worden verzameld met behulp van Google Analytics of Microsoft Clarity. Deze trackingtechnologie maakt gebruik van cookies om geaggregeerde gegevens te verzamelen over het gebruik en de activiteit van de dienst, zoals hoeveel gebruikers de dienst bezoeken en hoe vaak. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met een externe dienstverlener om onze webdiensten verder te verbeteren. Via deze cookies kunnen geen persoonlijke gegevens worden opgevraagd of verzameld. Het gebruik van dit soort technologie is in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en de huidige E-Privacyverordening.

Bewaring van persoonsgegevens

Ferring zal passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden bewaard voor de periode die nodig is om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen. Ferring zal persoonsgegevens alleen langer bewaren indien vereist of toegestaan door de wet of door toepasselijke regelgeving binnen de farmaceutische industrie.

Uw rechten

Indien en wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en verwerken, heeft u als betrokkene specifieke rechten. Ferring zal aan deze rechten uitvoering geven in overeenstemming met de toepasselijke Europese en lokale nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

– Recht op toegang en rectificatie: u heeft het recht om een kopie te vragen van de gegevens die wij over u bewaren, evenals het recht om correctie te vragen van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, indien deze onjuist zijn.

– Recht op verwijdering en inperking: u heeft het recht om te verzoeken tot verwijdering van uw persoonsgegevens of om een inperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn beperkt en zullen alleen van toepassing zijn in bepaalde omstandigheden en wanneer er geen uitzonderingen gelden.

– Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u heeft het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, alsook het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden overgedragen aan een andere partij verantwoordelijk voor de verwerking. Dit recht is onderworpen aan bepaalde voorwaarden en is mogelijk niet van toepassing, bijvoorbeeld indien dit niet is toegestaan om redenen van algemeen belang, of technisch niet haalbaar is.

– Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als de gegevens worden verwerkt om redenen van algemeen belang of voor wetenschappelijke of statistische doeleinden, kunt u nog steeds bezwaar maken en is het aan ons om de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens aan te tonen.

– U heeft het recht om contact op te nemen of een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Als u een verzoek wilt indienen in verband met uw rechten, kunt u een email sturen naar infoNL@ferring.com .

Hoe Ferring uw persoonsgegevens kan doorgeven of delen

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere locaties waar Ferring vestigingen (waaronder gelieerde ondernemingen, contractanten, partners of agenten), wanneer er legitieme redenen zijn voor een dergelijke doorgifte, zoals een geldige zakelijke reden. Dergelijke locaties kunnen landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) omvatten. Dergelijke overdrachten zullen worden gewaarborgd door interne internationale overeenkomsten aangaande gegevensoverdracht, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met de toepasselijke Europese en nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

Ferring kan, in bepaalde omstandigheden, uw persoonsgegevens delen met derden, zoals verkopers, aannemers, partners of agenten, indien dit noodzakelijk is om de genoemde doeleinden te bereiken, of indien deze derden Ferring bijstaan bij de verwerking van de gegevens. Ferring zal alleen persoonsgegevens over u aan een derde verstrekken in de volgende omstandigheden:

– U hiervoor relevante toestemming heeft gegeven;

– indien van toepassing, naar aanleiding van een verzoek van u als betrokkene

– waarbij er een wettelijke basis is voor de openbaarmaking van de gegevens en u hiervan op passende wijze in kennis bent gesteld

– wanneer wij hiertoe verplicht zijn onder de toepasselijke wetgeving of als gevolg van een gerechtelijk bevel; of

– wanneer Ferring besluit om haar bedrijfsstructuur te verkopen, te fuseren of anderszins te reorganiseren.

Ferring zal uw gegevens nooit aan derden verkopen.

Links naar andere diensten

Deze dienst kan links bevatten naar verwante of externe diensten buiten Ferring. Ferring is niet verantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit, gegevensverwerkingsactiviteiten of gegevensbeschermingspraktijken van enige andere dienst van een andere partij. Als u een andere dienst bezoekt, raadpleeg dan de privacyverklaring en privacyinstellingen van de betreffende dienst.

Informatie over veiligheid

Ferring handhaaft een aantal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, onopzettelijke vernietiging of verlies. Zo zet Ferring zich waar nodig in voor de encryptie, anonimisering of pseudonimisering van persoonsgegevens, en worden persoonsgegevens veilig opgeslagen in een daarvoor bestemd systeem. Onze interne beleidslijnen en procedures zijn ontworpen om de bescherming van persoonsgegevens prioriteit te geven en te bevorderen.

Hoewel onze gegevensbeveiligingsmaatregelen voortdurend worden geëvalueerd en geactualiseerd, kan de veiligheid van gegevens die via het internet vanaf een computer of ander apparaat worden overgedragen, niet worden gegarandeerd en wordt u aangemoedigd stappen te ondernemen om uzelf online en tegen ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoorden en mobiele apparaten te beschermen, alsmede de nodige firewall-, anti-virus- en anti-spywarebeveiligingen voor uw computer te installeren.

Een niet-uitputtende lijst van mogelijke gegevensincidenten kan het volgende omvatten

– een verloren/gestolen laptop;

– een externe hacker

– een e-mail met persoonlijke gegevens die per vergissing is verstuurd

– tijdens het vervoer verloren gegane informatie; of

– documenten die op een onbeveiligde plaats zijn achtergelaten.

Als u vermoedt dat de beveiliging in gevaar is of kwetsbaarheden ontdekt, is het van essentieel belang dat u deze gegevensincidenten onmiddellijk meldt door een email te sturen naar infoNL@ferring.com .

Kinderen

Ferring zet zich in voor de bescherming van de privacy van kinderen. Wanneer persoonsgegevens betrekking hebben op een betrokkene die jonger is dan 18 jaar, is toestemming vereist van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Ferring zal alle beschikbare en redelijke inspanningen leveren om te controleren of in dergelijke gevallen de vereiste toestemming is verkregen.

Wijzigingen

Alle wijzigingen aan deze Privacyverklaring zullen op deze plaats worden meegedeeld. Wij raden u aan onze verklaring te raadplegen wanneer u onze service opnieuw bezoekt, om eventuele wijzigingen te bekijken en om op de hoogte te blijven van onze voortdurende inzet om het recht op privacy te respecteren en het hoogst mogelijke niveau van gegevensbescherming te bieden.

Contactinformatie

 1. Indien u zich wenst uit te schrijven of indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met Ferring via : infoNL@ferring.com
 2. In het geval u wenst om:
  1. Een gegevensincident of vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens wilt melden;
  2. Een verzoek wilt indienen om uw rechten als betrokkene uit te oefenen; of
  3. contact wilt opnemen met de Global Data Protection Officer met een algemene vraag, stuur dan een email naar: the Data Subject Contact Form.

Of stuur een brief naar het volgende adres: Ter attentie van:

Data Protection Officer
Ferring International Center
S.A.Chemin De la Vergognausaz 50
1162 St. Prex Zwitserland

of bij de EU-vertegenwoordiger voor GDPR,

Ter attentie van: Data Protection Officer
Ferring Internationaal PharmaScience Centrum (IPC)
Kay Fiskers Plads 11
2300 Kopenhagen S
Denemarken

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24/03/2022.

NL-COR-2200002.